Privacyverklaring Phenix Total Interior

Dit privacybeleid is van Phenix total interior. Maatschappelijk adres METROPOOLSTRAAT 1
2900 SCHOTEN. Ondernemingsnummer BE 0508.801.424. Phenix total interior hecht veel belang aan jouw privacy en verwerkt je persoonsgegevens overeenkomstig deze privacyverklaring. We streven ernaar om ons privacy- en cookiebeleid zo duidelijk en transparant mogelijk te formuleren. Heb je toch vragen, aarzel dan niet om ons te contacteren via info@phenixinterior.be

Algemeen

Phenix total interior erkent het belang van gegevensbescherming en de privacy van haar klanten en bezoekers op de website en zal de persoonsgegevens van de betrokkene met de nodige zorg behandelen en enkel voor de welbepaalde doeleinden. Wij streven er optimaal naar om in regel te zijn met de recente aanpassingen en de Europese Verordening 2016/679 van 25 Mei 2018, maar ook met de Belgische wet van 30 juli 2018. Dit zowel naar de verwerking als naar de bescherming van de persoonsgegevens.

Persoonsgegevens

Je deelt gegevens met ons op verschillende manieren. Wij gebruiken daarbij gegevens die we van jou ontvangen hebben, maar ook door onszelf verzamelde gegevens. Bijvoorbeeld gegevens over je bezoek aan onze website. Je bent niet verplicht om jouw persoonsgegevens vrij te geven, maar begrijpt dat het verlenen van bepaalde diensten onmogelijk wordt wanneer je de verwerking weigert. Je bent als enige verantwoordelijk voor de juistheid van de gegevens die je ons verstrekt.

Anonieme gegevens

Dit zijn gegevens die je met ons deelt zonder registratie: surfgedrag, herkomst, zoektermen. We gebruiken deze gegevens voor het onderhouden en verbeteren van onze website. Dit houdt in dat we persoonsgegevens opnemen in anonieme statistieken, waaruit de identiteit van specifieke personen of bedrijven niet kunnen achterhaald worden, met als rechtsgrond de legitieme belangen van Phenix total interior om haar website en dienstverlening voortdurend te verbeteren.

Cookies

De website maakt ook gebruik van cookies die een aantal persoonsgegevens verzamelen met als rechtsgrond jouw expliciete, voorafgaande toestemming. We gebruiken deze gegevens voor het onderhouden en verbeteren van onze website. Voor de bepalingen omtrent het gebruik van cookies, zie het cookiebeleid.

 Persoonsgegevens die je ons meedeelt

 • Neem je contact met ons op via e-mail, bezorg je ons jouw naam, e-mailadres en optioneel extra persoonlijke gegevens die je vrijwillig met ons wenst te delen.
 • Neem je contact met ons op via het contactformulier op de website, bezorg je ons jouw e-mailadres en optioneel naam, telefoonnummer en extra persoonlijke gegevens die je vrijwillig met ons wenst te delen.
 • Indien je solliciteert voor één van onze vacatures, bezorg je ons jouw naam, e-mailadres, adres en motivatie.
 • Om de werken te kunnen uitvoeren, bezorg je ons ook jouw adresgegevens.
 • Het volstaat om de offerte gehandtekend terug te sturen om de samenwerking aan te vangen. In geval van tussenkomst van een architect, wordt dit contractueel vastgelegd.
 • Na het plaatsen van jouw bestelling, dient deze ook afgerekend te worden. Hiervoor verkrijgen wij jouw betaalgegevens.
 • Tijdens het uitvoeren van de werken ontvangen we soms nog extra info, zoals bv. een bijkomende aanvraag.

Onlinegegevens doorgeven

Wanneer je een contactvraag stelt of offerte aanvraagt via onze website, bezorg je ons de door jouw gekozen gegevens. Deze hebben we nodig voor het opmaken van de offerte met als rechtsgrond jouw automatische toestemming bij het stellen van een contactvraag. We gebruiken de gegevens om de diensten op te leveren, je op de hoogte houden over je bestelling of om je te contacteren bij vragen of opmerkingen.

Goedkeuring voor profilering

Bij het registreren kan je jouw expliciete voorafgaande toestemming geven voor profileringsdoeleinden. Hiermee bedoelen we, dat we via algoritmen en andere geautomatiseerde systemen, jouw potentiële gewoonten, consumptiekeuzes, persoonlijke voorkeuren, interesses, economische situatie, betrouwbaarheid, gedrag en/of locatie zullen analyseren of voorspellen. Dit met het doel om je producten en diensten aan te bieden die steeds beter aansluiten bij jouw werkelijke interesses en behoeften en om gepersonaliseerde commerciële aanbiedingen en communicatie te kunnen ontwikkelen.

Klantgetuigenissen 

Wanneer je met ons een overeenkomst aangaat zullen wij de geleverde diensten opnemen in ons portfolio en gebruiken in communicaties over onze dienstverlening en in onze nieuwsbrieven. De rechtsgrond hiervoor is de vooraf opgestelde overeenkomst die je met ons hebt afgesloten.

Wie heeft toegang tot jouw gegevens?

Om jouw persoonsgegevens te kunnen verwerken, verlenen wij toegang tot jouw persoonsgegevens aan onze werknemers en aangestelde. Binnen Phenix total interior zijn de gegevens alleen toegankelijk voor verantwoordelijke personen die daar in functie van hun taken toegang toe moeten hebben. Wij garanderen een gelijkaardig niveau van bescherming door contractuele verplichtingen tegenstelbaar te maken aan deze werknemers en aangestelde, die gelijkaardig zijn aan dit privacybeleid.

Wij verlenen vreemden geen toegang tot jouw gegevens en nemen hiervoor de juiste technische en organisatorische maatregelen om dit te voorkomen. Indien er alsnog ongeoorloofde toegang is geweest tot jouw gegevens, dan streven wij ernaar om dit in alle transparantie met jou te delen.

Ook kunnen we in zeldzame gevallen je gegevens doorgeven als we daartoe verplicht worden door bepaalde wet- en regelgeving en/of rechtspraak. Het kan voorkomen dat Phenix total interior uw persoonsgegevens ingevolge een gerechtelijk bevel of om te voldoen aan andere dwingende wet- of regelgeving moet onthullen. In dat geval zullen wij in redelijkheid pogen je van tevoren hierover te informeren, tenzij dit aan wettelijke beperkingen onderhevig is.

Om ervoor te zorgen dat de diensten geleverd en afgerekend worden, werken we samen met partners.

Voor deze externe dienstverlening maken wij strenge afspraken en hebben deze afspraken contractueel onderbouwd. Deze partijen worden streng gecontroleerd door Phenix total interior, om er zeker van te zijn dat jouw privacy beschermd blijft!

Phenix total interior verbindt zich er helemaal toe dat wij jouw persoonsgegevens niet zullen verkopen, verdelen of doorgeven aan andere partijen voor commerciële doeleinden, zonder jouw uitdrukkelijke vooraf gegeven toestemming. Dit eisen wij ook van onze externe verwerkers. Jouw persoonsgegevens zijn uitermate belangrijk voor ons en wij verwachten dit dan ook van onze externe partijen!

Bewaartermijn van je gegevens

Bij een bestelling ontvang je een factuur, welke we volgens de wettelijke bewaartermijn van 10 jaar zullen bewaren.

Bij een contactvraag bewaren we je gegevens tot je overgaat tot een bestelling.

Wens je geen bestelling te maken dan behouden wij je gegevens 2 jaar.

Na oplevering van de werken, behouden we jouw plannen en informatie over de uitgevoerde werken voor een periode van 10 jaar.

Jouw gegevens raadplegen, bijwerken of verwijderen

Wanneer je prospect of klant bent van Phenix total interior, bewaren we bepaalde gegevens. Daarom beschik je ook over een aantal rechten met betrekking tot deze gegevens.

 1. Recht van toegang en inzage

Je hebt het recht om op elk moment gratis kennis te nemen van jouw persoonsgegevens, alsook van het gebruik dat wij van jouw persoonsgegevens maken.

 1. Recht van verbetering, verwijdering en beperking

Je bent vrij om jouw persoonsgegevens al dan niet mee te delen aan Phenix total interior. Daarnaast heb je steeds het recht om ons te verzoeken jouw persoonsgegevens te verbeteren, aan te vullen of te verwijderen. Je mag eveneens vragen om de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken. Je erkent dat bij weigering van mededeling of verzoek tot verwijdering van persoonsgegevens, bepaalde diensten niet leverbaar zijn en dat verwijderen of wijzigen van persoonsgegevens in een aantal gevallen wettelijk niet mogelijk is.

 1. Recht van verzet

Je beschikt eveneens over een recht van verzet tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens om ernstige en legitieme redenen. Daarnaast heb je steeds het recht om je te verzetten tegen het gebruik van persoonsgegevens voor doeleinden van direct marketing; in dergelijk geval hoef je geen redenen op te geven.

 1. Recht van vrije gegevensoverdracht

Je beschikt over het recht om jouw persoonsgegevens die door Phenix total interior verwerkt worden in gestructureerde, gangbare en machine leesbare vorm te verkrijgen en/of aan andere verantwoordelijken over te dragen.

 1. Recht van intrekking van de toestemming

Voor zover de verwerking gebaseerd is op jouw voorafgaande toestemming, beschik je over het recht om die toestemming in te trekken.

 1. Uitoefening van uw rechten

Je kan je rechten uitoefenen door een duidelijk verzoek te richten aan: info@phenixinterior.be

In dit verzoek staat helder wat je wenst te weten, corrigeren of wissen. Dit verzoek moet ondertekend en gedateerd zijn en een kopie van de voorkant van je identiteitskaart bevatten. Als aan deze voorwaarden voldaan is, zal Phenix total interior zo snel mogelijk aan je vraag voldoen en je hierover berichten.

Als je je recht van inzage uitoefent, zal Phenix total interior je een zo volledig mogelijk overzicht geven van jouw gegevens. Het is mogelijk dat sommige persoonsgegevens uit klassieke back-upbestanden, log-, historiek-of archiefbestanden niet opgenomen zijn in dit overzicht. Deze gegevens maken geen deel uit van de courant verwerkte persoonsgegevens en zijn daarom niet onmiddellijk beschikbaar en kunnen ook niet worden meegegeven. Ze worden wel verwijderd uit deze bestanden volgens standaard processen.

 1. Automatische beslissing en profilering

De verwerking van jouw persoonsgegevens omvat geen profilering en zullen door ons evenmin aan geautomatiseerde beslissingen worden onderworpen.

Geef je expliciete toestemming dat wij jouw gegevens mogen doorgeven aan derden in het kader van gepersonaliseerde, commerciële communicatie en aanbiedingen, worden jouw gegevens wel onderworpen aan profilering.

 1. Recht om klacht in te dienen

Je beschikt over het recht om een klacht in te dienen bij de Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA):

https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/burger/acties/klacht-indienen

Dit laat een voorziening voor een burgerlijke rechtbank onverlet. Indien je schade zou lijden als gevolg van de verwerking van jouw persoonsgegevens, kan je een vordering tot schadevergoeding instellen.